Algemene verkoopsvoorwaarden

Welkom bij Doors&Motors! Wanneer u gebruik maakt van de diensten op de websites van Doors&Motors (DoorsandMotors.be en andere gerelateerde websites waar deze voorwaarden gelden), dan stemt u in met de volgende voorwaarden.

1. Toepassingen: onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten. Ze vormen de essentiële voorwaarden van het contract.

Bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding wanneer deze geplaatst worden, alle bepalingen en voorwaarden die het tegendeel aanduiden op de klantorders of op kopieën worden als nietig en niet geldig beschouwd.

2. Aanbiedingen: Onze aanbiedingen zijn bindend gedurende een periode van een maand nadat deze zijn opgesteld, tenzij anders wordt vermeld.

3. Vertragingen: De leveringstijden die in onze aanbiedingen vermeld worden, zijn gemiddelde leveringstijden. Het niet-naleven van deze termijnen kan geen grond zijn voor het annuleren van de overeenkomst of voor een schadevergoeding.

De levering wordt uitgevoerd zonder een afspraak te maken, waarbij de tijdsduur door de leverancier bepaald wordt. De levering vindt plaats aan de deur, indien nodig met de hulp van de klant.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van het contract als gevolg van overmacht, met name in het geval van een totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten, leveranciers en rampen veroorzaakt door overstromingen of brand of verkeershinder als gevolg van weersomstandigheden. In het geval van producten die zijn aangekocht om te voldoen aan zakelijke doeleinden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, bedrijfsverlies, winstverlies, schade of kosten die zich kunnen voordoen. Alle transport wordt voorzien door de koerier.

4. Leveringen: Al onze goederen worden geacht te zijn ontvangen en goedgekeurd door ons hoofdkantoor, waar ze beschikbaar zijn voor de koper.

Alle verzendingen gebeuren op risico van de koper, zelfs indien de goederen zonder kosten geleverd zouden worden.

Als er ENIGE FOUT GEVONDEN WORDT, beschrijf dan de specifieke staat bij ontvangst van de verpakking en het product. De klant dient dit ook te bevestigen aan de leverancier via aangetekende post binnen 48 uur na ontvangst van het product, en zendt vervolgens een kopie van deze brief naar: info@doorandmotors.be – Klantendienst, waarbij de referenties van de leveringsnota moeten worden opgegeven. Opmerking: Er wordt geacht dat de staat van het product gecontroleerd wordt wanneer de leveringsnota ondertekend wordt.

5. Garanties: Wij garanderen de verkochte producten als zijnde in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 1641 – 1649 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. In het geval van verborgen gebreken, is het echter aan de koper om te bewijzen dat wij op de hoogte waren hiervan bij de verkoop van het product om te profiteren van de garantie. In elk geval is het niet toegestaan voor de koper om zijn eventuele geschillen af te dwingen acht dagen na het ontdekken van het defect.

6. Voorbehoud van eigendom: De verkochte apparatuur, inclusief alle accessoires, blijven ons eigendom totdat een volledige betaling van de prijs is uitgevoerd. De koper mag de apparatuur en de accessoires niet verkopen of verpanden totdat een volledige betaling van de prijs is afgerond.

7. Installatie = Uitvoering = Verantwoordelijkheid: Bij het afsluiten van een contract inclusief de installatie, gaat de koper ermee akkoord dat er geringe schade kan worden aangebracht aan muren, wanden, plafonds of vloeren. Gebouwen of gebieden die beïnvloed worden door het werk, moeten worden leeggemaakt door de koper, waarbij alle meubels of andere objecten die de voortgang kunnen belemmeren, verwijderd worden. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgetreden aan meubels of andere objecten die de koper verplaatst heeft tijdens de uitvoering van ons werk.

8. De betaling wordt gemaakt op de beveiligde servers « https : » van de bank van de partners.

Kaarten met één van de volgende afkortingen: Visa, Mastercard. De bestelling wordt aanvaard wanneer het betaalcentrum van de bank ons haar goedkeuring gegeven heeft.

Alle bedragen die niet betaald zijn op de vervaldag, dragen rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 12% per jaar.

Hier bovenop, in het geval van een late betaling, zullen de in rekening gebrachte bedragen, rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% als schadevergoeding voor de late betaling.

9. Beëindiging van het contract: In het geval van schending van het contract door de koper, om welke reden dan ook, en voordat de uitvoering van het werk of een levering gebeurd is, behouden wij ons op grond van Artikel 1794 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, het recht op betaling van een vergoeding gelijk aan 40% van de waarde van de bestelling, naast de kosten die we al hebben gemaakt voor het uitvoeren van deze bestelling. Wanneer de beëindiging gebeurt tijdens de uitvoering van het werk, dan kan er, in aanvulling op het herstel van de gemaakte kosten en de prijs van de uitgevoerde werkzaamheden, een bedrag worden aangerekend gelijk aan ten minste 40% van de resterende prijs.

10. Vaardigheden: In geval van betwisting tussen u en Doors & Motors, is het ons doel om u te voorzien van een neutrale en goedkope manier om het snel op te lossen. Voordat er overgestapt wordt op gerechtelijke procedures, raden we u aan om eerst contact met ons op te nemen op: help@doorsandmotors.be. We zullen redelijke verzoeken overwegen om het geschil op te lossen via alternatieve procedures, zoals bemiddeling of arbitrage. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken en vrederechters in Brussel bevoegd en zijn zij in staat om het Belgische recht toe te passen.

 

New Website -->

X